Lärmiljö och arbetsmiljö

Skolan ska utforma elevers lärmiljö och arbetsmiljö så att de ger goda förutsättningar för lärande. De miljöer och de sammanhang som elever befinner sig i under en skoldag påverkar deras lärande, utveckling och hälsa.

Lärmiljö är alla sammanhang och miljöer som elever befinner sig i under en skoldag. Hit räknas exempelvis

 • undervisning
 • raster
 • matsal
 • förflyttningar mellan lektioner
 • samspel med andra
 • fysisk och digital miljö.

Alla elever har rätt att vara delaktiga i en lärmiljö, där lärandet är lika tillgängligt för alla.

Skolans lärmiljö ska fungera för alla

Skolan ska vara tillgänglig för alla elever. Skollagen beskriver att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Tillgänglighet 

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, en verksamhet, en lokal eller en plats fungerar för elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla elever ska kunna vara delaktiga i skolverksamheten. Det innebär att lärandet sker i ett sammanhang som är pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgängliga för alla.

Tillgänglighet i undervisningen innebär att organisationen, verksamheten och lokalerna fungerar för alla elever oavsett deras funktionsförmåga. Det innebär att läraren planerar för varierande arbetsformer och anpassar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov.

Alla elever ska kunna nå lokalerna, arbeta, ta till sig information, uttrycka sig och visa sina kunskaper och förmågor. Tillgänglighet är en del av en hälsofrämjande lärmiljö.

Arbeta för en hälsofrämjande lärmiljö

Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärmiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov och skapa förutsättningar för fortsatt lärande.

Att utveckla lärmiljön är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Både lärare och den samlade elevhälsan ska ingå i det arbetet. Lärmiljön som helhet behöver planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas på skolenhets-, grupp- och individnivå.

För att utveckla en lärmiljö som är likvärdig och tillgänglig är det viktigt att rektor tar ansvar för att skolor och fritidshem systematiskt utvecklar sin kunskap och arbetar främjande och förebyggande.

Skolans lärmiljö kan i sig främja närvaro eller bidra till att frånvaro uppstår. En god lärmiljö, med en undervisning som anpassas till den enskilda elevens behov, främjar motivationen att delta i utbildningen.

Elevhälsans personal kan uppmärksamma elevers behov och lyfta elevers tankar om den egna hälsan och skolans lärmiljö. Elevhälsans specialpedagogiska insats kan följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer.

Att organisera undervisning och lärmiljö

Det finns många aspekter av lärmiljö som påverkar studiero och elevers fokus på undervisning. Undervisning sker ofta i grupp och elever lär sig i sampel med läraren och andra elever. För att det samspelet ska fungera behöver skolan arbeta för bra relationer och respekt för varandra.

Främja trygghet och studiero – Skolverket

Organisera undervisningen och den fysiska lärmiljön för bättre studiero – Skolverket

Specialpedagogik för lärande för förskoleklass, grundskola, sameskola och särskilda ungdomshem – Skolverket

Så skapar du en god lärmiljö i klassrummet – Skolverket

Arbetsmiljön i skolan

Skolan ska ha en god arbetsmiljö, vilket innebär en miljö som är fri från utsatthet och innebär minimala skaderisker. Elever vid alla typer av skolor omfattas i huvudsak av arbetsmiljölagen från och med förskoleklass.

Vanliga arbetsmiljöproblem i skolor kan vara

 • buller
 • bristande ventilation
 • hot och våld
 • psykosociala problem och stress.

Från årskurs sju har eleverna rätt att utse elevskyddsombud som får vara med i skolans arbetsmiljöarbete.

Arbeta för en god arbetsmiljö

Skolan är skyldig att agera snabbt när någon i personalen får reda på att en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Detta gäller även kränkningar som sker när eleverna arbetar i digitala miljöer och umgås i sociala medier. Arbetet med att främja likabehandling och förebygga trakasserier är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

En väl utformad fysisk miljö kan medverka till att förhindra stress och främja trivsel samt göra det lättare för eleverna att koncentrera sig på arbetsuppgifterna i skolan. Det kan till exempel handla om

 • en god innemiljö med ändamålsenliga lokaler
 • en god måltidsmiljö i skolmatsalen
 • gemensamhetsutrymmen med låg bullernivå
 • utemiljöer som lockar till utevistelse
 • säkra trafikförhållanden kring skolbyggnaden.

Huvudmannen har ansvaret för arbetsmiljön

Skolans huvudman ansvarar ytterst för att eleverna är trygga i skolan och har de bästa möjligheterna att lära sig och utvecklas. I praktiken delegeras ansvaret ofta till rektorn. För fristående skolor är det styrelsen för skolan som är ansvarig.

Skollagen hänvisar till bestämmelserna om kraven på en god arbetsmiljö i arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagens mening är skolan en arbetsplats som alla andra och därför gäller arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete för alla personalkategorier och alla elever.

Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren (huvudmannen) ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön uppfyller kraven på en god arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter bland annat att det ska finnas rutiner för hur tillbud, olycksfall och eventuella klagomål hanteras och åtgärdas. Arbetsgivaren ska också genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall samt för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet behöver ske systematiskt och på flera plan och vara en del av den ordinarie verksamheten. Det handlar om allt från brandsäkerhet till organisatorisk och social arbetsmiljö. Elever ska enligt skollagen ha inflytande över utbildningen, det vill säga undervisningen, skolmiljön och verksamheten i övrigt.

Om chefer eller arbetsledare bedömer att de inte kan utföra sina uppgifter på ett bra sätt, är de enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, skyldiga att anmäla detta till överordnad chef.

Arbetsmiljöansvar i skolan – Arbetsmiljöverket

Förbättra arbetsmiljön i skolan – Skolverket

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM – Arbetsmiljöverket

Ansvar under arbetsplatsförlagt lärande och praktik

När elever deltar i arbetsplatsförlagt lärande eller praktik är det huvudmannen för skolan och arbetsgivaren som tillsammans ansvarar för elevens arbetsmiljö.

Om det finns rutiner kan det förhindra att elever på yrkesprogrammen inom gymnasieskolan utsätts för skador. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö gäller.

Innan en elev börjar på en arbetsplats ska huvudmannen för skolan och arbetsgivaren göra en riskbedömning. Om det behövs ska de även göra en medicinsk kontroll av eleven och sätta in de åtgärder som behövs.

Ansvaret för elevernas arbetsmiljö (pdf)  – Skolverket

Öka säkerheten och krisberedskapen

Alla skolor behöver öka beredskapen inför kriser. Det är viktigt att all personal i skolan, inte bara skolledning och lärare, är beredda att agera snabbt vid oförutsedda händelser.

I arbetsmiljöarbetet ingår att öka säkerheten och krisberedskapen.

Säkerhet och krisberedskap i skola och förskola – Skolverket

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter