Främja psykisk hälsa

Hur barn och unga mår psykiskt har stor betydelse för hur det går för dem i skolan. En fungerande skolgång är omvänt en stark skyddsfaktor för barns och ungas psykiska hälsa.

Alla människor behöver få ingå i ett socialt sammanhang och känna tillhörighet, både i familjen och utanför. Det har stor påverkan på den psykiska hälsan. Att växa upp under trygga och stabila förhållanden, och att uppleva tillvaron som begriplig och möjlig att påverka, gör det lättare att möta livets olika svårigheter.

Skolan påverkar den psykiska hälsan

För barn och unga är skolan det främsta sociala sammanhanget utanför familjen. Situationen i skolan har därför stor betydelse för hur en elev mår och upplever sin tillvaro. Skolan kan både vara en skydds- och riskfaktor för elevens hälsa.

Om stämningen i skolan är trygg, varm och accepterande har eleven mycket lättare att uppleva sin omvärld som begriplig än om eleven ständigt är osäker på om något hotfullt ska hända. Världen känns också mer begriplig och förutsägbar om undervisningssituationen är strukturerad, överblickbar, anpassad till elevens förutsättningar och möjlig att påverka. Lärmiljön och arbetsmiljön påverkar därmed hur en elev upplever sin situation och sin psykiska hälsa.

Under en lång tid har rapporter visat på försämrad psykisk hälsa bland svenska barn och ungdomar. Allt fler barn och unga känner sig ofta nedstämda, oroliga eller har andra besvär med psykisk ohälsa. Allt fler söker också vård eller får medicin för olika psykiatriska tillstånd. Samtidigt finns ett starkt samband mellan skolnärvaro, skolprestationer och psykisk hälsa.

Det finns många sociala och psykologiska faktorer som påverkar den psykiska hälsan hos barn och unga, till exempel i familjen och andra sammanhang. Men flera faktorer är direkt kopplade till hur elever har det i skolan. Det handlar till exempel om skolprestationer, inlärningssvårigheter, mobbning och tillgången till stöd.

Eftersom ökningen gäller barn och unga i alla sociala grupper kan en orsak vara samhällets förändringar av både skolan och arbetsmarknaden sedan 1990-talet. Det kan ha lett till att barn och unga upplever en ökad press.

Därför ökar psykisk ohälsa bland unga – Folkhälsomyndigheten

Att trivas och få stöd i skolan skyddar hälsan

Elever som tycker om och trivs i skolan mår bättre än elever som inte gör det. Ju bättre stöd som eleverna får i skolan, desto mindre får de av psykiska och psykosomatiska besvär som till exempel nedstämdhet, oro, huvudvärk och sömnsvårigheter. Något som i stället ökar risken för sådana besvär är mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Det är vanligare att elever som det går dåligt för i skolan och som har sämre skolresultat mår sämre än andra. Forskningen visar entydigt att barn som har svårt att hänga med i skolarbetet löper högre risk att få ett lågt självförtroende och må psykiskt sämre än andra barn. Omvänt ökar också ett lågt självförtroende eller en dålig psykisk hälsa risken för att barnet ska prestera sämre än sina klasskamrater i skolan. Det är samtidigt viktigt att också vara observant på att det finns elever med psykisk ohälsa som ändå klarar skolarbetet väl.

Att lära sig läsa tidigt är centralt för elevers kunskapsutveckling och psykiska välmående. En dålig läsförmåga ger ökad risk för negativ återkoppling och svag självkänsla. Det medför också svårigheter för eleven att längre fram tillgodogöra sig annan kunskap och ökad risk för psykiska problem.

Skolans och elevhälsans personal kan hjälpa eleverna att må bättre genom att tidigt uppmärksamma behov av stöd  och se till att alla elever får det stöd de behöver. Det handlar både om stöd för att lära sig och för att tycka om och trivas i skolan. Det handlar också om att förhindra kränkningar och mobbning. En annan del är att skapa ett gott samarbete med vårdnadshavare.

Det finns ett starkt samband mellan svårigheter i grundskolan och psykisk ohälsa och utanförskap i unga år. Att tidigt lära sig läsa är centralt för elevers kunskapsutveckling och psykiska välmående.

Fysisk aktivitet främjar den psykiska hälsan

Det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Elever som är mer fysiskt aktiva känner sig mer tillfreds i livet och är mindre nedstämda, irriterade, oroliga och har lättare att sova än elever som är mindre fysiskt aktiva. De har även lättare att koncentrera sig.

Elever som får lära sig om psykisk hälsa mår bättre

När elever får lära sig i skolan om psykisk hälsa och hur de kan påverka den, mår de bättre och får mindre av problem som nedstämdhet, oro, huvudvärk och sömnsvårigheter.

Det gäller elever i alla åldrar, från lågstadiet till gymnasiet. Särskilt effektivt blir det när alla elever i en klass eller skola får samma kunskaper. Elever med ökad risk för psykiska problem mår också bättre när de får mer kunskap om psykisk hälsa.

Exempel på elevhälsans förebyggande arbete

Elevhälsan kan arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa, till exempel genom att kartlägga verksamheten för att identifiera riskområden. Det kan handla om att många elever på skolan upplever att de är stressade, utsatta för kränkande behandling eller diskriminering. Elevhälsan kan också ta fram övergripande rutiner för tidig upptäckt av elever som behöver stöd i skolarbetet.

Elevhälsan kan också medverka vid policyarbete på huvudmanna- och skolnivå, till exempel med förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Elevhälsans arbete för att utveckla goda relationer mellan hem och skola är också en del i det förebyggande arbetet. Det kan innebära att delta på möten med vårdnadshavare och informera om till exempel föräldrastöd eller om tidiga tecken på psykisk ohälsa.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter