Förebygg frånvaro

Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Ju längre tid elever är frånvarande, desto mer riskerar de att komma efter i skolarbetet och hamna utanför den sociala gemenskapen.

Elever med hög frånvaro riskerar att inte nå utbildningens mål och frånvaron kan också påverka elevens hälsa negativt. Därför är det viktigt att arbeta systematiskt med att förebygga frånvaro och ta tag i problem snabbt. Tidig upptäckt och tidiga insatser är framgångsfaktorer.

Främja närvaro

För att främja närvaro behöver skolan arbeta systematiskt med skolans organisation och lärmiljö. Det är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Exempel på sådant som bidrar till att öka närvaron är att

  • elever känner sig trygga
  • elever får tidiga och relevanta stödinsatser vid svårigheter
  • det finns goda relationer mellan elever och mellan vuxna och elever
  • elever upplever att de har inflytande över och delaktighet i utbildningen.

Förebygg frånvaro

Skolan kan kartlägga riskfaktorer för frånvaro på olika nivåer. Det kan handla om riskfaktorer på

  • organisationsnivå, såsom brister i lärmiljön och arbetet med stödinsatser
  • gruppnivå, såsom kamratrelationer
  • individnivå, såsom fysisk och psykisk hälsa.

Skolan bör särskilt uppmärksamma barn och unga som riskerar att fara illa och elever med riskfaktorer så att hinder i lärmiljön kan undanröjas. För dessa elever är det särskilt viktigt att skolan arbetar med att främja närvaro eftersom omfattande frånvaro kan leda till ytterligare svårigheter.

Ansvarsfördelning i arbetet

Ansvaret för att förebygga frånvara och främja närvaro är fördelat på olika delar av skolans organisation.

Huvudman

Huvudmannen leder och följer upp skolornas arbete och stöttar rektor i arbetet med att skapa rutiner för att främja närvaro och motverka frånvaro.

Rektor

Rektorn leder och följer upp lärarnas arbete på skolan. Rektorn ansvarar för att det finns fungerande rutiner för frånvarorapportering och för att utreda om elever är frånvarande ofta eller länge.

Lärare

Lärare ansvarar för att tidigt signalera och informera rektorn om en elev är borta från skolan ofta eller länge så att en utredning snabbt kan komma igång.

Elevhälsans personal

Om skolan gör en utredning om elevs frånvaro ska den genomföras i samråd med elevhälsans personal. Elevhälsan behöver ha en tydlig och utvecklad roll i detta arbete.

Utreda frånvaro

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge behöver skolan utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Då kan eleven snabbt få det stöd som behövs. Skolan ska uppmärksamma all frånvaro, även upprepad ströfrånvaro, då den kan vara ett tecken på att skolan behöver se över elevens situation.

Det är rektorn som bestämmer om det behöver göras en utredning. En utredning om frånvaro ska genomföras i samråd med eleven, elevens vårdnadshavare och elevhälsan.

Skolan bör avgöra vilken omfattning utredningen ska ha och hur den ska genomföras utifrån det enskilda fallet, men det är viktigt med dokumentation och uppföljning.

Rektorn kan ibland besluta att det inte behöver göras en utredning, till exempel om hen känner till skälen för elevens frånvaro.

Åtgärder mot frånvaro

Skolan ska sätta in åtgärder för att få eleven tillbaka till skolan så snart som möjligt.

Åtgärderna kan handla om att göra förändringar i lärmiljön, uppmärksamma elevens behov av stödinsatser eller utreda om eleven utsatts för kränkningar eller trakasserier.

Det är viktigt att lyssna på eleven och samarbeta med vårdnadshavarna för att kunna sätta in rätt insatser. Skolan kan också behöva samverka med externa aktörer inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Exempel på elevhälsans uppgifter

För att elevhälsan ska kunna stötta skolans personal i sitt arbete med elevers frånvaro behöver elevhälsan ha en tydlig och utvecklad roll i detta arbete. Om skolan gör en utredning om en elevs frånvaro ska den genomföras i samråd med elevhälsan.

Elevhälsan kan också delta i arbetet med att främja närvaro, bland annat utifrån personalens kompetens kring frågor om lärmiljö och arbetsmiljö. Inom elevhälsan finns också kunskaper om individer och grupper av elever som kan ha större risk för att få ogiltig frånvaro. Elevhälsan blir därigenom ett stöd i arbetet med att främja närvaro.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter