Uppmärksamma spelproblem

Problem med spel om pengar kan få stora konsekvenser för en persons hälsa, socioekonomiska situation och förmåga att delta i arbete eller studier. De som arbetar i socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver vara uppmärksamma på tecken på spelproblem så att de kan hjälpa dessa personer att se problemen och motivera dem att söka hjälp.

​Många som har problem med spel om pengar förnekar och döljer sina problem så länge som möjligt. Spelproblem leder ofta till starka skuld- och skamkänslor för den som spelar. Skuld- och skamkänslorna kan hindra personen att berätta om sina problem och söka behandling. Många med spelproblem hoppas att de ska kunna klara sina problem på egen hand, eller så hoppas de att en spelvinst ska lösa eventuella ekonomiska problem. Det gör att många inte berättar om sina spelproblem – om inte någon frågar.

Svårt att upptäcka spelproblem

Problem med spel om pengar kan ofta vara svåra att upptäcka för utomstående. Problem med relationer, på arbetet eller i skolan, psykisk ohälsa och ekonomiska svårigheter kan vara tecken på spelproblem. I själva spelsituationen kan beteenden som att öka insatserna, spela intensivt och reagera starkt känslomässigt vid förlust vara tecken på spelproblem.

Spelproblem blir ofta uppenbara för anhöriga i samband med akuta ekonomiska kriser för den som spelar, men innan dess har anhöriga oftast mycket begränsad kännedom om spelproblemen. Spelandet kan även leda till perioder då den som spelar har tillgång till mycket pengar.

Var uppmärksam på tecken på spelproblem

Ekonomiska svårigheter, stress och psykisk ohälsa kan vara tecken på problem med spel om pengar som yrkesverksamma inom till exempel hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan behöva uppmärksamma.

Privatekonomiska tecken:

 • ekonomiska problem trots att personens privatekonomi borde gå ihop
 • svårt att betala räkningar
 • skulder
 • snabblån, till exempel sms-lån
 • hot om avhysning eller verkställd avhysning.

Hälsomässiga tecken:

 • stressrelaterad ohälsa
 • ångest
 • nedstämdhet eller depression
 • alkoholproblem
 • självmordstankar eller självmordsförsök.

Spelproblem behöver uppmärksammas

Problem med spel om pengar kan få stora konsekvenser för individens hälsa, socioekonomiska situation och förmåga att delta i arbete eller studier. En rad olika verksamheter kan komma i kontakt med spelproblem. Spelproblem är nämligen vanligt bland personer med andra typer av beroendeproblem, med psykiatriska problem och bland de som befinner sig i en ekonomiskt svår situation.

Ekonomiskt bistånd och budget- och skuldrådgivning

Ekonomiska svårigheter är ofta centralt i spelproblem. Socialtjänstens verksamhet för ekonomiskt bistånd samt budget- och skuldrådgivning har därför en viktig roll i processen för att uppmärksamma, fråga och hänvisa vidare till stöd och behandling.

Personer med spelproblem kan ha mycket stora spelskulder, både i absoluta tal och i relation till den disponibla inkomsten. Ibland kan skulderna vara så omfattande att det inte finns några möjligheter att betala skulderna under en hel livstid.

Både tillgång till pengar och frånvaro av pengar kan vara en av förklaringarna till att spelproblemen fortsätter. Därför är det viktigt att uppmärksamma eventuella spelproblem hos personer som återkommande söker ekonomiskt bistånd, trots att de borde ha tillräckligt med inkomster för att klara sin ekonomi.

Barn- och familjeenheter

Socialtjänstens barn- och familjeenheter och ungdomsenheter kan komma i kontakt med spelproblem hos unga i samband med barnavårdsutredningar. Spelproblem hos föräldrarna kan också uppmärksammas i det sammanhanget.

Psykiatri, beroendevård och primärvård samt kommunernas missbruksvård

Problem med spel om pengar kan leda till psykisk ohälsa som ångest och depression, men också till alkohol- och narkotikaproblem. Psykisk ohälsa och alkohol- och narkotikaproblem kan också vara samsjukligt med spelproblem.

Stressrelaterad ohälsa kan också ha ett samband med ekonomiska svårigheter till följd av problem med spel om pengar. Personer med spelproblem kan även ha självmordstankar till följd av en ekonomiskt och socialt pressad situation som beror på spelande och spelskulder.

Dessa former av ohälsa innebär att kommunernas missbruksvård, psykiatrin, beroendevården och primärvården kan vara viktiga aktörer i sammanhanget. Om spelproblemen inte blir uppmärksammade kan det bli svårt att lösa de problem som personerna söker primärt för. Att uppmärksamma tecken på spelproblem är också en förutsättning för att socialtjänsten och vården ska kunna sätta in tidiga åtgärder för att förebygga problem.

Uppmärksamma spelproblem i kriminalvården

I vissa fall är problem med spel om pengar en starkt bidragande orsak till brottslighet som exempelvis förskingring, bedrägerier eller stölder. Därför har rättsväsendet en roll i att upptäcka spelproblem, i synnerhet då det kan vara en starkt bidragande orsak till kriminaliteten. Det finns också en ökad risk för att personer med problem med spel om pengar använder eller utsätts för våld.

Fråga om spelproblem

Personer med spelproblem är ofta i kontakt med hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra myndigheter utan att spontant berätta om sina spelproblem. Genom att vara uppmärksam på tecken på problem med spel om pengar kan du som arbetar inom till exempel vården eller socialtjänsten hjälpa personen att identifiera problemet och motivera till att söka hjälp. Även begränsade insatser, som att fråga om spel och spelande, kan innebära att människor med spelproblem blir mer motiverade att förändra sina spelvanor eller söka behandling.

Lyssna aktivt och bekräfta det personen berättar

Ett öppet förhållningssätt och respektfullt bemötande är viktigt i alla möten med personer som söker stöd och hjälp, men särskilt viktigt i möten om känsliga frågor som kan väcka skuld och skam. Personer som spelar om pengar skäms ofta över sina spelproblem. Många kan ha mötts av oförstående reaktioner från anhöriga och andra professionella. Därför behöver den som möter en person med spelproblem etablera en bra kontakt, skapa trygghet och förmedla att effektiv hjälp finns att få.

Personal i vården och socialtjänsten behöver också förmedla att spelproblem är ganska vanligt och att problemen inte beror på bristande moral eller bristande förmåga. Istället kan spelproblem ses som ett beroende precis som alkohol- och narkotikaberoende.

Genom att lyssna aktivt och bekräfta personens berättelse kan du som professionell bygga en tillräcklig bra kontakt för att kunna fråga om spel. Som personal kan du berätta att många ägnar sig åt spel och att du därför brukar ställa frågor om spel. För att få stöd att upptäcka och avgöra graden av spelproblem kan ett bedömningsinstrument användas.

Våga fråga om spelproblem

I flera verksamheter finns stora krav på att erbjuda kompetens inom många olika områden utan att enheten är specialiserad på spel och problem med spel om pengar. Risken finns att personal i vård och socialtjänst undviker att ställa frågor om spel för att de känner sig osäkra på hur de ska hantera svaren. Det kan också handla om att de inte vet vad som kan erbjudas i den egna verksamheten eller vart de kan hänvisa personer med spelproblem.

De flesta personer med spelproblem tillfrisknar utan regelrätt behandling. Redan en ganska begränsad insats i vård eller socialtjänst, som att någon ställer frågor om spelande och spelvanor, kan var en viktig del för en persons förändring. Det kan få personen att söka behandling.

Exempel på vad du kan säga till personer med misstänkta spelproblem:

 1. Ta upp frågan genom att knyta an till det personen sökt för:
  ”När personer söker för just det här problemet (ange konkret vad det gäller), så brukar vi också fråga om spel om pengar. Hur är det för din del, spelar du om pengar?”
  Gå vidare till nästa steg om personen svarar ”ja”
 2. Fråga om spelandet är eller har varit ett problem: ”Leder spelandet till negativa konsekvenser för dig? I så fall vilka?”
  Gå vidare till nästa steg om personen svarar ”ja”
 3. Fråga om personen vill ha information om hur man kan få hjälp för spelproblem: ”Skulle det vara okej för dig om jag berättar vilken hjälp du kan få om spelandet leder till negativa konsekvenser för dig, till exempel de du kommer hit för idag?”
 4. Betona personens rätt att bestämma själv: ”Och det är förstås ditt beslut om du vill ha stöd och söka hjälp.”
 5. Stöd motivationen att gå vidare: ”Vad tänker du om det här? Hur skulle du vilja gå vidare?
 6. Hjälp till. Om personen vill ha hjälp: förmedla telefonnummer till den hjälp som finns. Om personen är tveksam eller inte vill ha hjälp: Så ett frö: ”Om du skulle vilja söka hjälp i framtiden är du välkommen att ringa till…”

Snabba insatser

Många med spelproblem kan vara motiverade att göra en förändring under en kortare period, för att sedan återgå till att vara mindre motiverade. Därför är det betydelsefullt att insatser erbjuds snabbt, så att personen inte behöver vänta alltför länge för att påbörja en behandling eller gå igenom en utredning.

Olika aktörers ansvar

Regioner och kommuner har ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården, vilket inkluderar spelmissbruk och spelberoende. Psykosocial behandling kan ges av både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, medan medicinsk behandling eller andra sjukvårdande insatser ligger inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområde.

Regionen har enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, en skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård för den som är bosatt inom regionen.

Kommunen har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Socialnämnden har ansvar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. I likhet med vad som gäller för missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel, substansmissbruk, ska socialnämnden bistå med insatser eller försöka motivera personer som missbrukar spel om pengar att söka hjälp. Det gäller de personer som behöver stöd, vård och behandlingsinsatser för att komma tillrätta med sina problem.

Socialnämnden har också ett ansvar för att aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

De regler och krav på handläggning och myndighetsutövning enligt SoL som gäller vid substansmissbruk gäller även vid spelmissbruk. Däremot är tvångsvård i enlighet med lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, inte tillämplig när det gäller spelmissbruk.

Om personen är i akut kris

Personer söker oftast hjälp för problem med spel om pengar när problemen är akuta eller på annat sätt har lett till en ohållbar livssituation. Därför befinner sig personen som söker behandling ofta i en krissituation med en mycket pressad ekonomisk situation. Dessutom är ofta relationerna till anhöriga allvarligt påverkade samtidigt som personen kanske har förlorat eller riskerar förlora sitt arbete eller sin bostad. I en sådan situation kan det vara nödvändigt att prioritera stödet med praktisk hjälp samtidigt som risken för suicid behöver uppmärksammas. För många personer varar krisen en kortare period och därefter kan situationen ofta stabiliseras.

Om personen befinner sig i en akut kris och kan vara suicidbenägen är det viktigt att hänvisa personen vidare till psykiatrisk hjälp. Ta därför reda på vad som gäller i din verksamhet och i regionen för att kunna hänvisa rätt.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Behandling av spelmissbruk och spelberoende – Kunskapsstöd med rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen; 2018.
Spelproblem – hur vanligt är det? Folkhälsomyndigheten; 2016.
Underlag till Socialstyrelsen. Centrum för psykiatriforskning, CPF.
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Riksdagens webbplats.
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Riksdagens webbplats.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter