Om våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem

Kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem befinner sig ofta i situationer som ökar risken att utsättas för våld. Samtidigt drar sig många för att söka hjälp. Därför är det viktigt att personal som kommer i kontakt med dessa kvinnor har ett gott bemötande och att de vågar fråga om våld.

Kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig ofta i livssituationer som ökar risken för att utsättas för våld. Samtidigt kan de ha svårare än andra våldsutsatta kvinnor att få stöd och hjälp. Våldet ses ofta som en konsekvens av missbruket vilket gör att våldsutsattheten inte uppmärksammas eller kanske negligeras av samhället.

Kvinnor som har problem med missbruk utsätts för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, och våldet kan vara mycket grovt. Förövaren är ofta en partner eller före detta partner. Förövaren kan också vara en bekant eller yrkesutövare som kvinnorna möter, till exempel poliser, väktare eller behandlingspersonal.

Kvinnorna söker ofta vård först när de fått allvarliga skador och de kan också vara svåra att motivera till varaktiga kontakter med socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Omfattande problem ökar behovet av stöd och behandling

Många kvinnor i missbruk har omfattande problem som gör att de behöver stöd, behandling och vård. Utöver utsatthet för våld och missbruk kan dessa kvinnor till exempel ha psykisk eller fysisk ohälsa, vara arbetslösa, ha ekonomiska problem och kanske vara hemlösa. I vissa fall kan de ha erfarenhet av kriminalitet och av att sälja sex.

Läs mer om sex mot ersättning

Flera forskningsstudier har visat att övergrepp i barndomen är vanligare bland kvinnor i missbruk eller beroende än bland övriga kvinnor. Det är också vanligt att kvinnor som har kontakt med psykiatrin har varit utsatta för olika former av fysiska övergrepp både som barn och vuxna. Det gäller inte minst kvinnor med psykisk ohälsa i form av missbruk, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, självmordsbenägenhet och psykossjukdomar.

Vanligt med behov av stöd inom andra områden

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem kan ofta ha problem inom flera livsområden som gör att de har behov av stödinsatser, behandling och vård. De kan exempelvis ha behov av stöd för psykiska eller fysiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Problemen kan också handla om svag ekonomi, osäker bostadssituation eller erfarenhet av att sälja sexuella tjänsterution. Samtidigt är våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem inte en homogen grupp utan individer som lever under olika sociala villkor och med olika förutsättningar. Den enskilda individen ska alltid vara utgångspunkten för bedömning av situationen och behoven.

Svårt att ta sig ur en våldsam tillvaro

Att ta sig ur en våldsam relation kan vara svårt för många kvinnor som utsätts för våld. När våld begås av en närstående finns det starka bindningar mellan den som utövar våldet och den som utsätts för det. Ekonomiska, praktiska och sociala band kan hindra den som är utsatt att lämna relationen.

För våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem kan det vara särskilt svårt att ta sig ur en våldsam tillvaro på grund av det dubbla beroendet: av partnern och relationen i sig, liksom av drogerna.

Många drar sig för att söka hjälp

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem kan ha svårt för att söka hjälp för sin våldsutsatthet. Bland annat kan det bero på rädsla för att bli avvisad på grund av missbruket, att inte bli trodd, att missbruket ska avslöjas, att råka ut för repressalier från förövaren eller att bli sedd som en dålig förälder.

Andra skäl till att kvinnorna sällan söker hjälp kan vara att de inte har någon tilltro till myndigheter, att de ser våldet som ett normalt inslag i sin vardag och att de dessutom ser sig själva som medansvariga för våldet.

Att fråga om våld

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver upptäcka personer som är utsatta för våld för att kunna erbjuda vård, stöd och hjälp. Att fråga om våld är därför grundläggande för att upptäcka om någon är utsatt.

Att fråga om våldsutsatthet är viktigt i samband med utredning av missbruk och beroende eftersom det kan ha stor betydelse för den fortsatta behandlingsplaneringen. Att undersöka om kvinnan har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan också vara av stor betydelse eftersom det är vanligt bland kvinnor med erfarenhet av missbruk och psykisk ohälsa. Frågor om erfarenhet av våldsutsatthet finns i kartläggnings- och bedömningsinstrumenten ASI och DOK.

Mer om ASI

Bred kompetens krävs för att möta, uppmärksamma och ge stöd

Ett gott bemötande är en förutsättning för att en våldsutsatt kvinna med missbruks- och beroendeproblem ska kunna ta emot samhällets stöd. Kvinnorna bär ofta på mycket känslor av skuld och skam, och hur de blir bemötta kan minska eller förstärka dessa känslor. Personal som möter våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem behöver kunskap om både missbruk och beroende, och om våld. De behöver också vara särskilt uppmärksamma på om det finns barn som är berörda av våldet.

Eftersom många av kvinnorna har komplexa problem är det betydelsefullt att de vård- och behandlingsinsatser som erbjuds bygger på ett långsiktigt tänkande. De kan ha behov av stöd under lång tid efter att vård- och behandlingsinsatserna är avslutade.

Samverkan mellan olika aktörer är nödvändig

En välfungerande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer är nödvändig för att våldsutsatta kvinnor ska kunna få det stöd och den hjälp de har rätt till. När det gäller våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem kan samverkan vara särskilt nödvändig för att de ska få sina behov av såväl stöd för våldsutsattheten som vård och behandling för missbruks- eller beroendeproblemen tillgodosedda.

""

Lyssna på podd om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik

Få skyddade boenden tar emot våldsutsatta kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik. Varför är det så? Och hur kan stödet och insatserna för de här kvinnorna utvecklas?

Kartläggning av skyddade boenden i Sverige (pdf)

Kartläggning som ger en lägesbeskrivning av skyddade boenden i Sverige och följer upp kvaliteten i de skyddade boendena med en fördjupning vad gäller tillgänglighet för våldsutsatta med missbruks- eller beroendeproblematik samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Rapport om att förebygga och motverka hemlöshet (pdf)

Socialtjänsten har en viktig funktion för att förebygga och motverka att personer är i hemlöshet. Rapporten innehåller analys och åtgärdsförslag för att förebygga och motverka hemlöshet inom socialtjänstens ansvar och område.

Utbildningsmaterial för socialtjänsten om våld (pdf)

För dig som arbetar i socialtjänsten finns ett utbildningsmaterial som innehåller avsnitt om våld mot kvinnor i missbruk eller beroende.

Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården om våld (pdf)

För dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller tandvården finns ett utbildningsmaterial som innehåller avsnitt om våld mot kvinnor i missbruk eller beroende.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Socialstyrelsen, 2016.
Skylla sig själv? – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem. Socialstyrelsen, 2011.
Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna för att upptäcka vårdsutsatthet. Socialstyrelsen, 2014.
FREDA – standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Socialstyrelsen, 2014.
Webbstöd för kommuner. NCK – Nationellt Centrum för Kvinnofrid
Webbstöd för vården. NCK – Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter