Förebygga och behandla fysisk ohälsa

Personer med schizofreni och andra psykossjukdomar har sämre fysisk hälsa och kortare medellivslängd än andra. Vården och omsorgen behöver uppmärksamma och undersöka den kroppsliga hälsan, ge insatser för hälsosamma levnadsvanor, och stödja personerna i kontakten med den kroppsliga vården.
Personer med psykossjukdomar har en medellivslängd som är 10–15 år kortare än den övriga befolkningen. Det har flera orsaker. Dels kan det bero på biverkningar av läkemedelsbehandlingen, som till exempel ökad risk för att gå upp i vikt, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Dels kan det bero på ohälsosamma levnadsvanor som rökning, skadligt bruk av alkohol och droger, ohälsosamma matvanor och brist på fysisk aktivitet. 
 
Personer med psykossjukdomar har dessutom ofta svårt att uppmärksamma tecken på att de är sjuka och söka vård för det.

Insatser för fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor

Både hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver ta ansvar för att hjälpa personer med psykossjukdomar att vara mer fysiskt aktiva och äta mer hälsosamt. Insatser i hälso- och sjukvården kan ges i grupp eller individuellt och innehålla delar som motiverar, ökar kunskap och tränar färdigheter. Fysisk träning kan också erbjudas och ledas av personal eller personer med egen erfarenhet av psykossjukdom. 

Läs mer om ohälsosamma levnadsvanor och se filmer om hur man kan samtala om levnadsvanor 

Hur aktiviteter och kost utformas i socialpsykiatriska verksamheter har också stor betydelse, till exempel vad som bjuds på till fika på gruppboenden för personer med psykossjukdom.

Främja hälsosamma levnadsvanor – Nationellt vård- och insatsprogram för schizofreni och liknande tillstånd – Sveriges regioner i samverkan 

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor –  Socialstyrelsen

Bra vanor! Tänk stort – börja smått

Bra vanor! Tänk stort – börja smått är ett praktiskt material som kan användas för att inspirera till hälsosamma mat- och rörelsevanor. Materialet består av ett spel och en blädderpärm med tips på aktiviteter, och kan beställas från Socialstyrelsens publikationsservice.

Uppmärksamma kroppslig ohälsa

För att upptäcka och behandla sjukdomar eller risker för att utveckla sjukdomar behöver hälso- och sjukvården minst en gång om året 

  • undersöka blodtryck, puls och vikt 
  • ta blodprover 
  • ställa frågor om hälsan. 

Det är viktigt även för att upptäcka vanliga biverkningar av läkemedelsbehandling och utvärdera de insatser som görs.  

Unga människor eller personer som inte tidigare har behandlats med antipsykotiska läkemedel är ofta särskilt känsliga för biverkningar. Kraftig viktuppgång hos en person som påbörjat behandling med antipsykotiska läkemedel är inte ovanligt. Vården behöver därför vara särskilt uppmärksam på om vikten förändras när antipsykotisk behandling sätts in för första gången.

Stöd till vård för kroppslig sjukdom

Trots att kroppslig sjukdom är vanligt hos personer med psykossjukdomar får de inte alltid rätt vård i tid. Vid tecken på kroppslig sjukdom, eller om en kroppslig sjukdom blir sämre, behöver personer med psykossjukdom ofta hjälp. Det handlar om att uppmärk-samma tecknen, söka vård, beskriva sina besvär och sina behov och att komma till vårdbesök. 
 
Vårdcentralerna och den kroppsliga specialistvården har inte alltid den kunskap som krävs för att möta och ge personen det stöd och de anpassningar i kontakten som krävs. Olika delar av detta stöd bör erbjudas av kommun och region och utformas efter personens behov. Flera olika professioner kan ge insatser, som sjuksköterskor, skötare och boendestödjare. Ofta har vård- och stödsamordnaren eller kontaktpersonen en viktig roll. 
 

För att stödet ska komma på plats behöver vården och socialtjänsten komma överens om hur man ska samarbeta och vem som ska göra vad.

Stöd i vårdkontakter vid fysisk ohälsa – Nationellt vård- och insatsprogram för schizofreni och liknande tillstånd – Sveriges regioner i samverkan 

Öppna jämförelser 2014: Jämlik vård. Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom – Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Socialstyrelsen, 2018.
Nationell utvärdering av vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Socialstyrelsen, 2022.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd: Schizofreni. Sveriges regioner, 2023.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.