Psykologisk insats

Elevhälsans psykologiska insats utförs av psykolog. Insatsen bidrar med psykologisk kunskap i det generella hälsofrämjande och förebyggande arbetet och genomför utredningar och bedömningar på uppdrag av rektorn.

Exempel på uppgifter för den psykologiska insatsen

Exempel på arbetsuppgifter för den psykologiska insatsen kan vara att

  • bidra med psykologisk kompetens i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet
  • bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
  • ge handledning och konsultation till rektorn och övrig pedagogisk personal
  • kartlägga och analysera elevernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärdera och utveckla dessa
  • i samverkan med lärare, elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta med pedagogiskt inriktade insatser för att stödja elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling och stödja utvecklingen mot utbildningens mål
  • på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer, för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
  • bidra vid kliniskt inriktade insatser såsom diagnostisering av intellektuell funktionsnedsättning inför beslut om mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola
  • ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Elevhälsans läkare, legitimerade sjuksköterska och psykolog är skyldig att föra patientjournal när de ger hälso- och sjukvård till en elev.

När utför elevhälsans psykolog hälso- och sjukvård?

Det varierar om elevhälsans psykolog kan anses utföra hälso- och sjukvård när psykologen gör utredningar och insatser för elever.

Om psykologen remitterar en elev till hälso- och sjukvården är det i normala fall hälso- och sjukvård. Om psykologen gör en individuell utredning av en elevs psykiska hälsa är verksamheten också hälso- och sjukvård om det finns en patient och behandlarrelation. En sådan utredning kan bland annat ha sin grund i att det pedagogiska arbetet inte fungerar.

Om utredningarna och insatserna är mer generella och främst knutna till den pedagogiska miljön är det inte hälso- och sjukvård. En psykolog som uttalar sig om en elevs behov utifrån generella bedömningar av barn i allmänhet och pedagogisk kunskap på ett generellt plan utför inte heller hälso- och sjukvård.

Motsvarande resonemang gäller för andra legitimerade yrkesutövare i elevhälsan, till exempel en logoped eller fysioterapeut. Det innebär att en logoped som utreder en elevs tal- och språkstörning utför hälso- och sjukvård. Ett mer generellt arbete med elevers kommunikationsproblem är däremot normalt inte hälso- och sjukvård.

Elevhälsans personal har många gemensamma uppgifter

Elevhälsans personal och professioner har många gemensamma uppgifter i det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet. Dessa uppgifter fordrar ofta en hög grad av samverkan. Utöver gemensamma uppgifter ansvarar varje insats även för egna arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter