Systematiskt kvalitetsarbete för att minska suicid

För att minska suicid är ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete viktigt. Både lex Sarah, lex Maria och förbättringsarbetet inom ledningssystemet är delar av det systematiska kvalitetsarbetet.

Lidandet som ligger bakom suicidhandlingar är inte enbart kopplat till psykiatriska tillstånd. I många fall finns sociala riskfaktorer som bidrar till eller kan utlösa händelsen. Många individer som tillhör riskgrupperna är aktuella för insatser inom socialtjänsten.

Insatser inom socialtjänsten och verksamheter enligt LSS ska vara av god kvalitet. Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utveckla och säkra verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande. Verksamheten ska ha ett ledningssystem för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Grunden för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten är ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. I det ingår att förebygga brister i kvalitet genom att ta hand om klagomål och synpunkter för att minska risken för att det inträffar missförhållanden, allvarliga missförhållanden eller andra kvalitetsavvikelser. Klagomål och synpunkter kan bland annat komma från vård- och omsorgstagare, deras närstående och från personalen.

Klagomål och synpunkter respektive lex Sarah

I alla verksamheter inträffar händelser som innebär att verksamheten i något avseende brister när det gäller kraven på kvalitet. Det är då viktigt att händelsen tas om hand i verksamhetens systematiska förbättringsarbete, till exempel genom hantering av klagomål och synpunkter.

En händelse som har medfört ett hot mot eller konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa kallas för ett missförhållande. När händelser som är missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden inträffar i en verksamhet ska de rapporteras enligt bestämmelserna om lex Sarah. De rapporterade missförhållanden eller risker för missförhållanden som är allvarliga ska dessutom anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Både klagomål och synpunkter, och lex Sarah-rapporter ska sammanställas för att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.

Läs mer:

Lex Sarah, sida på Kunskapsguiden

Lex Sarah – Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah hos Socialstyrelsen                                                                 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hos Socialstyrelsen

Händelser inom ramen för lex Maria

Inom hälso- och sjukvården inklusive den kommunala hälso- och sjukvården utreds händelser inom ramen för lex Maria.

Läs mer:

Att utreda en händelse som har eller hade kunnat medföra en vårdskada på webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Rapportera och anmäla: Hälso- och sjukvårdens ansvar på webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete hos Socialstyrelsen

Film: Boo vårdcentral i samverkan med Nacka kommun

Teambaserat arbetssätt i samverkan med kommun och psykiatri. En film från Boo vårdcentral. Se den på Folkhälsomyndighetens filmportal.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter