Psykosocial insats

Elevhälsans psykosociala insats utförs vanligen av kurator. Kuratorn arbetar med att genomföra stödjande samtal med enskilda elever samt bidrar med kunskaper i det generella hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Exempel på uppgifter för den psykosociala insatsen 

Exempel på arbetsuppgifter för den psykosociala insatsen kan vara att

  • bidra med psykosocial kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers lärande, utveckling och hälsa i samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig personal
  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • kartlägga och analysera elevernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärdera och utveckla dessa
  • genomföra samtal med enskilda elever relaterade till skolsituationen, till exempel stöd-, motivations- och krissamtal och även utredande och rådgivande samtal, och bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  • på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat inför beslut om särskilt stöd och framtagande av åtgärdsprogram samt inför beslut om mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola
  • delta i organisationen av skolans arbete med värdegrund och likabehandling
  • ta till vara kunskap och elevernas psykosociala hälsa i elevhälsans arbete.

Elevhälsans personal har många gemensamma uppgifter

Elevhälsans personal och professioner har många gemensamma uppgifter i det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet. Dessa uppgifter fordrar ofta en hög grad av samverkan. Utöver gemensamma uppgifter ansvarar varje insats även för egna arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter