Insatser

Att växa upp i en familj där det finns missbruk eller beroende kan orsaka en rad olika fysiska, psykiska och sociala problem. Det finns därför behov av att kunna erbjuda olika typer av stöd till barn, föräldrar och hela familjen.

Såväl barn och föräldrar som hela familjen kan behöva stödjande insatser – enskilt och tillsammans. För de vuxna kan det handla om stöd i föräldraskapet och i parrelationen, liksom stöd i sin egen problematik – både till den med missbruk eller bereonde och till den andra parten, som ofta lider av psykisk ohälsa på grund av situationen. Barn behöver få information om problemen och vad som händer i familjen, och få avlastning från övermäktigt ansvar, skuld och skam.

Tidig upptäckt

För att kunna erbjuda ett ändamålsenligt stöd gäller det att så tidigt som möjligt upptäcka barn som lever i familjer med missbruk eller beroende. Därför behöver olika verksamheter inom socialtjänsten vara uppmärksamma på om det kan finnas sådan problematik i familjen. Det gäller enheter eller avdelningar som arbetar med frågor som rör:

 • barn och ungdom
 • familjer
 • vuxna
 • familjerätt
 • ekonomiskt bistånd
 • funktionshinder
 • socialpsykiatri
 • våld

Utredningar utifrån ett familjeorienterat arbetssätt

Utredningar och insatser behöver genomföras utifrån ett familjeorienterat arbetssätt så att stödet inriktas på såväl hela familjens, respektive förälders som barnens behov.
I utredningar av barn och unga är det viktigt att ställa frågor till föräldrar som syftar till att fånga upp riskfaktorer som missbruk av alkohol, droger och läkemedel. Av samma skäl är det viktigt att ställa frågor om barn och prata om föräldraskap i utredningar som avser vuxna med missbruks- eller beroendeproblematik. Både ett begynnande missbruk som ett allvarligt beroende kan vara väl dolt och svårt att upptäcka, även i socialtjänstens utredningar. Det är även viktigt att uppmärksamma föräldrars eventuella missbruk eller beroende när det gäller unga som anmälts på grund av eget beteende.

Insatser för att minska risk och stärka skyddsfaktorer

Det behövs ett mer differentierat stöd, utifrån behovsbedömning och anpassning. Behovet hos det enskilda barnet, hos respektive förälder och familj behöver ligga till grund för stödet.

Ett anpassat stöd kan göra att familjerna och barnen får det bättre här och nu – och hindra att problemen förs vidare till nästa generation. Det stöd som behövs för barn som anhöriga och deras föräldrar handlar om att både minska risk- och stärka skyddsfaktorer. Det senare kan ofta ske genom enkla åtgärder:

 • adekvat information och svar på frågor
 • hjälp till familjen att kunna tala om problemen
 • att barn får ge uttryck för sin oro och sina upplevelser
 • att barn har möjlighet till kamratrelationer och fritidsintressen
 • att barn får stöd i skolarbetet
 • trygga relationer i familjen och någon stödjande vuxen utöver föräldrarna
 • att föräldrarna får den hjälp och det stöd de behöver, både för egen del och i sitt föräldraskap.

Insatser till barn

En fungerande vardag med rutiner och struktur är viktig. Därför kan det behövas praktiskt stöd för att avlasta barn och unga från övermäktigt ansvar och en tung omsorgsbörda. Lek och lärande i förskola och skola är en viktig skyddsfaktor. Här kan barn behöva särskilt stöd och extra omtanke.

Barn behöver få information om svårigheterna och det som sker i familjen. Att träffa andra i liknande situation, få avlastning av skuld och skam samt stärka skyddsfaktorer som bemästringsstrategier kan vara viktiga stödinsatser. För en del behövs ytterligare stöd i olika former, till exempel bearbetning av sådant som varit känslomässigt påfrestande. För barn som har utvecklat egna symtom behövs behandlande insatser av olika slag.

Insatser till föräldrar

Föräldrar behöver information om barns behov i dessa situationer och i vissa fall stöd i sitt föräldraskap. Den som har en beroendeproblematik behöver hjälp i att ta sig ur beroendet. Partnern kan behöva stöd för egen del och båda kan behöva stöd i sin relation till varandra och barnet. Familjen kan behöva hjälp i sin kommunikation och i att hitta nya sätt att relatera till varandra som inte är missbruksrelaterade. Många gånger kan avlastning och praktisk hjälp i familjen vara det som gör störst nytta.

Familjeorienterat arbetssätt vid placering

Ibland behövs mer ingripande insatser som exempelvis familjehems- eller institutionsplacering av barnen. Även efter en sådan brytpunkt, där barn har skilts från sina föräldrar, är det viktigt att stöd och insatser erbjuds utifrån ett barn-, föräldra- och familjeperspektiv, samtidigt och över tid.

Nya insatser behöver utvecklas

Än så länge motsvarar inte utbudet av stöd bredden i de ovan beskrivna behoven. Socialtjänstens stöd för såväl barn och föräldrar som för hela familjen är än så länge inte särskilt utvecklat, med några undantag. Här behövs fortsatt utvecklingsarbete.

Två exempel på nytänkande och utveckling av insatser utifrån målgruppens behov är insatserna:

 • Jag och min familj - som utarbetats inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård i Sandvikens kommun.
 • Coachprogram - en mer strukturerad kontaktpersonsinsats som prövas i ett antal kommuner och har tagits fram av Organisationen Maskrosbarn.

Båda insatserna ingår i satsningen på stöd till systematisk uppföljning inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga i samarbete med flera universitet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Barn och unga i familjer med missbruk – vägledning för socialtjänsten och andra aktörer. Socialstyrelsen.
Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. Socialstyrelsen.
Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga – Barn, ungdomar och föräldrar berättar om vardagsliv och behov av stöd när föräldern har missbruksproblem Regionförbundet Uppsala län & Uppsala universitet, 2015.
Hur vet vi att det hjälper? Om effektutvärdering av stödgrupper för barn och ungdom. Skerfving, A-M. FORUM. Stockholms universitet; 2012.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.