Samverkan

Det behövs tydliga rutiner och ett upparbetat samarbete mellan socialtjänstens olika verksamheter så att barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik får det stöd de behöver.

Samverkan kan ses som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand. Samverkan kan också beskrivas som en form av systematiserande samarbete. För att samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn. Dessa tre komponenter kan brytas ner i ett antal delområden som är grundläggande förutsättningar för god samverkan. Några punkter som har särskild betydelse för en god samverkan är:

 • En ledning som prioriterar samverkan.
 • En tydlig arbetsstruktur med ansvarsfördelning, kontaktvägar och rutiner.
 • Stabila organisationer.
 • Kunskap om och respekt för varandras uppdrag och professionella kompetenser.
 • Gemensamma målgrupper och mål.
 • Gemensamma fora och rutiner för beslut.
 • Fokus på varje individs behov.
 • Kunskap om samverkan hos varje enhet som deltar.

Praktiska tips för samverkan

Genom en väl organiserad samverkan kan verksamheter använda sina resurser mer effektivt och lättare uppnå gemensamma mål. Struktur i det dagliga arbetet gör att samverkan kan bidra till ökad effektivitet och arbetstillfredställelse.

Skapa samsyn kring mål och arbetssätt genom till exempel:

 • konkreta och mätbara mål
 • gemensam och avgränsad målgrupp
 • utbildning i samverkanskompetens
 • kunskap om varandras verksamhet, regelverk och ”verktygslådor”
 • gemensamma instruktioner för nyanställda
 • gemensamma planeringsdagar, studiebesök och fortbildning
 • kontinuerlig uppföljning och revidering av mål och arbetssätt.

Skapa smidighet och struktur genom till exempel:

 • samlokalisering, geografisk närhet eller regelbundna mötesdagar
 • gemensamma och dokumenterade rutiner för samverkan
 • kontinuerliga möten för information, diskussion, planering och beslut
 • utnyttja varandras ”verktygslådor” för individanpassning av insatser
 • flerpartsmöten för planering och uppföljning tillsammans med de aktuella individerna
 • gemensamma handlingsplaner för de aktuella individerna.
Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Barn och unga i familjer med missbruk – Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer. Socialstyrelsen; 2009.
Kunskap och erfarenheter om samverkan kring arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd. Arbetsförmedlingen & Socialstyrelsen; 2015.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.