Kunskap och kompetensutveckling

Barn som växer upp i familjer med missbruk och psykisk ohälsa får ofta allvarliga konsekvenser gällande hälsa, skolgång och livet som vuxen. Därför att det viktigt att upptäcka dessa barn tidigt och erbjuda ändamålsenligt stöd.

Många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och livet som vuxen. Det är därför angeläget att upptäcka barn vars föräldrar har ett missbruk eller beroende så tidigt som möjligt och erbjuda ett ändamålsenligt stöd.

Kunskap om barn i familjer med missbruk eller beroende

Närmare åtta procent av barnen i Sverige har under uppväxten en förälder med så allvarligt missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppen vård för missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domstolsbeslut räknas in är andelen barn 17 procent.

Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med övriga. De som gått gymnasiet fullföljer inte lika ofta en eftergymnasial utbildning som andra med jämförbara betyg.

När en förälder vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är nästan tre gånger högre. Två till tre gånger fler har i ung vuxen ålder ekonomisk ersättning från samhället på grund av kronisk sjukdom och/eller funktionshinder.

Läs mer i temat Barn som anhöriga om barn till föräldrar med missbruk eller beroende. 

Rätt stöd kan förebygga ohälsa hos barn

När föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa får vård inom sjukvården och insatser från socialtjänsten måste barnens situation och behov uppmärksammas.

När förälder har missbruksproblem påverkar det alla i familjen, familjeklimatet, föräldrarnas psykiska hälsa, förutsättningarna för föräldraskap, vardagen och hur barnen mår. Stödet behöver inriktas på behov för såväl hela familjen som för respektive förälder och barn.

Det handlar om att stärka skyddsfaktorer, ofta genom rätt enkla åtgärder som:

 • adekvat information och svar på frågor
 • att hjälpa familjen att kunna tala om problemen
 • att barn kan få ge uttryck för sin oro och sina upplevelser
 • att barnen har möjlighet till kamratrelationer, fritidsintressen och får stöd i skolarbetet.

Trygga relationer i familjen och någon stödjande vuxen utöver föräldrarna är grundläggande samt att föräldrarna får den hjälp och det stöd de behöver, både för egen del och i sitt föräldraskap. En fungerande vardag med rutiner och struktur är viktig. Det kan behövas praktiskt stöd för att avlasta barn och unga från övermäktigt ansvar och en tung omsorgsbörda. Lek och lärande i förskola och skola är en viktig skyddsfaktor. Här kan barn behöva särskilt stöd och extra omtanke. Den risk som en genetisk sårbarhet för missbruk och psykisk ohälsa innebär kan motverkas genom goda relationer och en god uppväxtmiljö. Ett anpassat stöd kan göra att familjerna och barnen får det bättre här och nu – och hindra att problemen förs vidare till nästa generation.

Kompetens ökar förutsättningen att erbjuda rätt stöd

Genom fördjupad kunskap och kompetens om barn och anhörigas situation i familjer med missbruk eller beroende ökar förutsättningarna att kunna möta barnets, respektive förälders och hela familjens behov av stöd.

Utgångspunkt för en sådan fördjupad kunskap och kompetens kan exempelvis vara:

 • kunskap om riskfaktorer som behöver minska
 • kunskap om vilka skyddsfaktorer som behöver stärkas.

Genom att reflektera och diskutera i arbetsgruppen kan insikt skapas om:

 • barns situation här och nu och konsekvenser på sikt
 • hur hela familjesystemet påverkas
 • vilka konsekvenser en förälders missbruk eller beroende kan få för barn och unga.

Exempel som kan inspirera

Att stärka barn- och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende är en nationell fördjupningskurs från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som kan inspirera verksamheter som vill utveckla sin kompetens som rör barn och föräldrar med missbruksproblematik.

Kursen ger fördjupad kompetens och riktar sig främst till personal som arbetar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Men även andra organisationer och myndigheter kan komma ifråga.

Fördjupningskursen bör ledas av kursledare som genomgått den utbildarutbildning som CAN genomfört sedan 2015.

Information om utbildad kursledare i din region finns på CAN:s webbplats

Visionen med fördjupningskursen är att:

 • alla barn till föräldrar med missbruk eller beroende blir uppmärksammade och får det skydd, stöd och den hjälp som de behöver
 • all personal som träffar personer med missbruk eller beroende samtidigt ska ha
 • fokus på såväl barn som föräldraskap och familjens betydelse
 • all personal som i sin verksamhet möter patienter och brukare med barn har god
 • kunskap om hur en förälders eller likställds missbruk eller beroende kan påverka föräldraförmågan
 • all personal har god kunskap om vilket stöd som barn till föräldrar med missbruk eller beroende behöver
 • all personal har god kunskap om hur man kan samordna insatserna inom socialtjänsten och med hälso- och sjukvården.

Fördjupningskursen innehåller studiematerial och inspelade föreläsningar. Teman som tas upp är:

 • Varför är ett barn- och föräldraperspektiv viktigt?
 • Hur kan man jobba med ett barn, föräldra- och familjeperspektiv?
 • Vad säger lagen och vad har vi att förhålla oss till?
 • Hur jobbar vi vidare med detta? samt en uppföljningsdel.

Fördjupningskursen Att stärka barn- och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende med studiematerialet på CAN:s webbplats

Familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt – föreläsningar hos Länsstyrelsen i Uppsala län

Se tre föreläsningar om familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt för ett stärkt stöd till barn som anhöriga i familjer med missbruk och beroende. Varje föreläsning har medföljande diskussionsfrågor som du kan använda på din arbetsplats för att ytterligare kunna stärka detta arbete på din egen arbetsplats, i samverkan eller för dig som professionell.

Filmer om Sara & Alex hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Animerade filmer och handbok som kan användas i samtal med skolbarn, om hur det är att ha det jobbigt hemma. En film om Sara 10 år och hennes mamma som har alkoholproblem. En film om Alex 15 år med en pappa som har psykiska problem och är deprimerad.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Barn som anhöriga till patienter i vården – hur många är de? Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.
Barn som anhöriga – hur går det i skolan? Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.
Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut som ung vuxen? Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.
Material från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.
Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. Socialstyrelsen, 2013.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.