Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning av ett familjeorienterat arbetssätt innebär att dokumentera arbetet med enskilda klienter för att följa upp hur det går för dem. Det handlar även om att sammanställa denna information på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda klienter och att sammanställa informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

För en enskild verksamhet kan systematisk uppföljning ge:

  • kunskap om enskilda klienter
  • underlag för kvalitetsutveckling i verksamheten
  • stärkt förtroende från klienterna när de förstår att arbetet följs upp
  • medarbetarna ökad professionalitet genom att synliggöra arbetet och dess resultat.

Systematisk uppföljning ger inte kunskap om en insats effekter.

Kunskap för flera ändamål

Användningen av systematisk uppföljning kan ge kunskap för flera ändamål. De kan urskiljas på följande nivåer:

  • i det direkta klientarbetet
  • på verksamhetsnivå för att utveckla kvalitetsarbetet
  • på nationell nivå i form av exempelvis nationella kvalitetsregister.

Förutom ovanstående punkter ger systematisk uppföljning kunskap om klientgrupper, insatser och deras resultat samt om klienternas och de anhörigas uppfattning. Systematik uppföljning kan även ge underlag till ledning och politiker för övergripande planering, förbättring av processer och rutiner samt upphandling av nya utförare.

Stödmaterial för systematisk uppföljning

Som stöd för hur socialtjänsten kan arbeta med systematisk uppföljning har Socialstyrelsen tagit fram ett stödmaterial som består av:

  • en webbutbildning om individbaserad systematisk uppföljning för all personal inom socialtjänsten
  • en handledning för arbetsledare och chefer
  • ett datorbaserat verktyg för praktisk övning.

Sedan tidigare finns skriften Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel, på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Webbutbildning om individbaserad systematisk uppföljning

Webbutbildningen riktar sig till alla som arbetar inom socialtjänsten. Syftet är att förklara nyttan med systematisk uppföljning och ge kunskap om de olika moment som ingår i arbetet. Till utbildningen finns handledning för arbetsledare och chefer samt ett datorbaserat verktyg för praktisk övning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel. Socialstyrelsen, 2014.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.