Samtal med barn och föräldrar

Alla samtal med barn inom vård och omsorg kan komma att handla om våld. Det är därför viktigt att alla som möter barn är förberedda på att kunna prata om våld.

Barn ska ges möjlighet att vara delaktiga. Barn har rätt till relevant information, rätt att komma till tals och rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. För att barn ska kunna göras delaktiga behöver ansvariga vuxna skapa förutsättningar för barnet att utöva sina rättigheter. Det gäller inte minst barn som kan ha svårt att framföra sina åsikter, som barn med funktionsnedsättningar.

Samtal med barn behövs för att kunna ta del av barns erfarenheter och upplevelser. Barn är unika utifrån sina alldeles egna förmågor och erfarenheter, upplevelser och levnadsvillkor. Mot den bakgrunden är det viktigt att inför samtalet skapa sig en kunskap om och förståelse för det enskilda barnet.

Var snäll och skapa en förtroendefull relation

Att vara snäll och skapa en förtroendefull relation är avgörande för att få till ett bra samtal med ett barn. Det har både barn själva sagt och forskning visat. För att uppfattas som snäll och skapa en förtroendefull relation kan man sträva efter att vara äkta, ärlig och personlig. Det kan också vara viktigt att vara lugn, se till att barnet är i centrum och göra vad man kan för att maktbalansen mellan barnet och en själv blir så jämlik som möjligt.

Låt barnet berätta fritt

I ett samtal med barn är den professionelles uppgift i stora drag att ge barnet möjligheter att fritt beskriva sina erfarenheter och upplevelser. För att åstadkomma detta kan olika former av frågor, tekniker och förhållningssätt vara användbara.

Hantering av samtal, samtalstekniker och samtalsmetoder, inom temat Samtal med barn på Kunskapsguiden

Samtal med barnet och dess föräldrar

En central aspekt när det gäller att samtala med ett barn är hur man ska hantera barnet i relation till föräldrarna. Med det följer ett antal frågor: När ska man prata enskilt med barnet och när ska föräldrarna vara med? När man pratar med barnet och föräldrarna tillsammans – hur ser man till att barnet fortsatt är i fokus? På vilka sätt kan föräldrarna stödja respektive negativt påverka barnets möjligheter att fritt kunna beskriva sina erfarenheter och upplevelser? Det finns inga enkla eller självklara svar på dessa frågor, utan det kräver att man själv reflekterar och diskuterar med kollegor.

För ett barn är det ofta viktigt att ha med sig en vuxen, oftast en förälder, som barnet känner och litar på vid samtal inom vård och omsorg. Särskilt viktigt kan det vara när barnet behöver stöd för att kunna kommunicera. Det kan också vara viktigt för barn med funktionsnedsättning att få prata åtskilt från föräldrarna. Barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar har ofta ett särskilt starkt och livslångt beroende av varandra, vilket kan bidra till att de undviker att ta upp känsliga saker i varandras närvaro.

Barn med annan social eller kulturell bakgrund

Variationer finns mellan och inom olika kulturer och påverkar förutsättningarna för samtal med barn. Synen på funktionsnedsättningar kan också skilja sig åt mellan olika kulturer. Sådana faktorer får aldrig bli en ursäkt för att inte prata med barnet eller inte erbjuda barnet enskilda samtal. Det viktigaste är att vara tydlig i kommunikationen och att vara lyhörd och reflekterande.

Barn som har varit på flykt har ofta varit med om både våldsamma konflikter och uppskakande upplevelser. Dessa erfarenheter kan påverka deras psykiska hälsa, mognad och utveckling. I samtalet med dessa barn är det viktigt att vara lyhörd för deras erfarenheter för att säkerställa att även dessa barns ges möjlighet till delaktighet och inflytande.

Det är viktigt att se till att alla barn oavsett språk kommer till tals. Tolk ska användas, om det behövs för att barnet ska kunna tillvarata sina rättigheter.

Prata med barn

Ett metodstöd om att samtala med barn. Här finns bra saker att tänka på inför ett samtal, under ett samtal och efter ett samtal.

Filmer om att samtala om svåra situationer, hos SKR

Filmer hos Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om hur yrkesverksamma inom socialtjänsten kan prata med barn som har varit eller är med om svåra situationer. I filmerna intervjuas Åsa Landberg, legitimerad psykolog.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Att samtala med barn - Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården, Socialstyrelsen, 2018
Prata med barn - Ett metodstöd skapat av och för socialarbetare, FoU Nordost och FoU Nordväst, 2022
Att samtala genom tolk, Socialstyrelsen, 2016.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.