Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Detta webbstöd ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram för personal på hem för vård eller boende, HVB, för barn och unga. Tanken är att materialet främst ska ge stöd i planering av introduktion av nyanställda, och underlätta för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

Personal på HVB för barn och unga behöver ofta hantera komplexa situationer och göra svåra bedömningar. Det ställer stora krav på personalens kompetens och kunskaper. Nyanställd personal behöver därför en bra introduktion för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med god kvalitet. Även den som har arbetat på ett HVB med en annan inriktning eller målgrupp behöver en bra introduktion.

Som nyanställd är det ofta värdefullt att få vägledning och ett nära och strukturerat stöd av chefer och erfarna kollegor. Om det finns möjlighet kan den nyanställde få en särskilt utsedd mentor eller liknande. Inledningsvis kan arbetsuppgifterna behöva anpassas efter den nyanställdes erfarenhet och kunskaper. Som nyanställd på HVB kan det även vara bra att få gå bredvid erfarna kollegor under en tid.

Arbetsgivaren ansvarar för att rekrytera personal med rätt kompetens och att ge en bra introduktion till de nyanställda.

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Den webbaserade yrkesintroduktionen på Kunskapsguiden vänder sig i första hand till dig som arbetar med att introducera nyanställd personal på HVB för barn och unga. I webbstödet används benämningen barn för personer upp till 18 år och benämningen unga för personer 18 till 21 år.

Webbstödet ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Tanken är att materialet ska inspirera och ge stöd i planeringen av introduktion av nyanställd personal på HVB för barn och unga, men ska inte ses som ett komplett introduktionsprogram.

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga är ett kunskapsunderlag som behöver kompletteras med information från den egna verksamheten som den nyanställde behöver ta del av för att arbeta inom verksamheten, exempelvis processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Innehållet i webbstödet kan även användas av handläggare och andra som söker kunskap inom området.

Varför är yrkesintroduktionen så viktig?

Personal på HVB för barn och unga kan ha en varierande bakgrund vad gäller utbildning och erfarenhet. Huvudmannen ansvarar för att all personal har rätt utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet för att utföra sina arbetsuppgifter.

Alla som arbetar med vård eller behandling på HVB för barn och unga bör ha kunskaper om bemötande, målgruppens behov, vilket ansvar verksamheten har för de placerade och vilka rutiner som finns i verksamheten. Därför är det viktigt att huvudmannen kan erbjuda en bra yrkesintroduktion. Huvudmannen ansvarar för att nyanställd personal får den introduktion de behöver. Huvudmannen ansvarar även för att all personal får handledning och kompetensutveckling.

Föreskrifter och allmänna råd om kunskaper hos personalen på HVB

Alla som arbetar inom socialtjänsten ska enligt lag ha lämplig utbildning och erfarenhet. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om vilka grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som personal på HVB. Personalens sammantagna kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet ska ge förutsättningar för att möta de behov av vård som målgruppen har, och säkerställa en trygg och säker vård

Föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende HSLF-FS 2016:55, kap 5 – Socialstyrelsen

Introduktion i två delar

Introduktion för nyanställd personal kan med fördel delas upp i två delar – arbetsplatsintroduktion och yrkesintroduktion.

Arbetsplatsintroduktionen

Arbetsplatsintroduktionen avser delar kopplade till den specifika arbetsplatsen och lokala förhållanden. Exempelvis hantering av nycklar, larm och brandsäkerhet, verksamhetens dokumentationssystem och viss kännedom om kommunens organisation och andra lokala förutsättningar.

Yrkesintroduktionen

Yrkesintroduktionen fokuserar på de olika delarna i yrkesrollen, mötet med den enskilde i verksamheten och personens individuella behov. I introduktionen ingår även information om aktuella samverkanspartners för att få en helhetssyn.

Kunskaper och förmågor är en färskvara och varje verksamhet behöver ha en plan för både arbetsgruppens och enskilda medarbetares kompetensutveckling. Valda delar av informationen som ges vid introduktionen bör följas upp och till viss del repeteras. Dessutom ska personalen få fortbildning och handledning för att upprätthålla sina kunskaper och förmågor. Personalen bör även få möjlighet att följa kunskapsutvecklingen på området.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Material från Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.