Delaktighet och inflytande

Barns och ungas delaktighet på HVB handlar om rätten till information, rätten att komma till tals och rätten till inflytande över vården och omsorgen. Personalen behöver kunskap om hur barns och ungas delaktighet kan förverkligas i verksamheten. De behöver även utarbetade arbetssätt för delaktighet.

Barns och ungas delaktighet i vård och omsorg består av flera olika delar:

  • rätt till information
  • rätt att komma till tals och bli lyssnade på
  • rätt till inflytande och självbestämmande.

Den enskildes delaktighet är viktig i utformningen av vården. Rätten att vara delaktig i planeringen av vården handlar framför allt om att ha möjlighet att påverka innehållet i genomförandeplanen, men också om att kunna påverka sin vardag. Delaktighet gäller även vad som ska tas upp på möten som rör behandlingsplaneringen vid HVB.

Rätten till information är en förutsättning för att kunna uttrycka sina åsikter i olika frågor. Att komma till tals och bli lyssnad på är i sin tur en förutsättning för att kunna få inflytande och i vissa fall själv bestämma i en fråga.

Barn och unga har olika behov och önskemål kring hur och när de vill göras delaktiga. För att skapa förutsättningar för delaktighet behöver personalen ta reda på den enskildes tankar om exempelvis hur information kan förmedlas och i vilken grad och på vilket sätt man vill delta i olika möten.

Rätt till information

Rätten till information är en grundläggande förutsättning för alla nämnda nivåer av delaktighet – från att komma till tals till självbestämmande. För att kunna sätta sig in i frågan och bilda sig en uppfattning krävs att barnet eller den unge har fått relevant information. Informationen behöver anpassas till ålder, mognad och övriga förutsättningar.

Den som ska ge information behöver vara lyhörd och även ta hänsyn till informationens eventuella känslomässiga betydelse och barnets eller den unges förmåga att hantera starka känslor. Även information som rent kognitivt är begriplig kan väcka mer eller mindre svårhanterliga känslor.

Mognadsbedömning för barns delaktighet – Kunskapsguiden

Rätt att komma till tals

Rätten att komma till tals handlar om att den enskilde får uttrycka sin åsikt om vad som är bäst för henne eller honom, men också om att han eller hon har rätt att framföra sina tankar, känslor och upplevelser. Dessutom handlar rätten om att komma till tals om att personalen lyssnar på vad barnet eller den unge har att säga och tar hänsyn till dennes åsikter.

Barnet eller den unge ska ges möjlighet att delta i genomförandet och uppföljningen av vården. Om den placerade har framfört klagomål eller synpunkter på genomförandet av insatsen ska klagomålen utredas av utföraren. Om man bedömer att klagomålen visar att verksamheten inte har processer eller rutiner som fungerar, ska dessa ändras för att förbättra kvaliteten i verksamheten. Eventuella åtgärder ska antecknas i journalen.

Rätt till inflytande över vården

Barn och unga i samhällsvård befinner sig i en särskilt utsatt situation. Därför är det viktigt att de ges möjlighet att delta i beslut som rör deras eget liv och görs delaktiga i utformningen av vården.

Att bli hörd och sedd är avgörande för om de placerade känner tillit och trygghet och därigenom upplever delaktighet i den egna vården och behandlingen. Placerade barn och unga framhåller själva vikten av att personalen lyssnar på deras beskrivningar av behov och önskemål kring sådant som personliga tillhörigheter, skolan, kontakt med viktiga personer och rutiner som de vill behålla.

Barnen, deras vårdnadshavare och de unga ska ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen av innehållet och uppföljningen av vården så att vården anpassas efter deras behov och upplevs som meningsfull.

Delaktighet för barn och unga i samhällets vård – Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Bakom fasaden – Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar – Barnombudsmannen, BO

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Delaktighet för barn och unga i samhällets vård Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2015
Vad tycker barnen? – Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2014

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter