Om elevhälsan

Inom elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans arbete är främst hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet sker i bred samverkan med den pedagogiska personalen och exempelvis landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagning och tandvård.

För eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och alla elever ska erbjudas minst tre hälsobesök med allmänna hälsokontroller i grundskolan och minst ett i gymnasieskolan. Elever i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök.
För elevhälsans arbete ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans personal samverkar med varandra, den pedagogiska personalen och exempelvis landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagning och tandvård.

Elevhälsans uppdrag

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och svårigheter för inlärning
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Insatserna kan vara på organisations-, grupp eller individnivå.

Vägledning för elevhälsan (pdf)

Vägledningen är framtagen av Skolverket och Socialstyrelsen och är ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning inom elevhälsan. Den beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.

RHS-13 för att upptäcka psykisk ohälsa hos nyanlända

Socialstyrelsen har utformat och testat en arbetsmodell för att upptäcka psykisk ohälsa hos nyanlända elever. Modellen innehåller en bedömning med formuläret RHS-13, Refugee Health Screener.

Guide till arbetsmodell med RHS-13 för elevhälsan (pdf)

Utvärdering av arbetsmodell för att upptäcka psykisk ohälsa hos nyanlända i elevhälsan (pdf)

RHS-13 och den utökade versionen RHS-15, inklusive formulär på flera språk, hos Uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa

Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk hälsa hos barn och unga, och har stor möjlighet att spela en central roll i det framtida arbetet med att minska den psykiska ohälsan. Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa bedrivs flera olika projekt som fokuserar på elevhälsan.

Mycket mensvärk är inte okej

Svår mensvärk är det vanligaste symtomet på endometrios. I dag kan det ta flera år för en patient att få sin diagnos och relevant behandling. Tidig upptäckt kan minska den tiden. Hos Socialstyrelsen finns stödmaterial och information om endometrios samt webbutbildningen Vård vid endometrios.

Vaccinationer

Alla barn i Sverige erbjuds att vaccinera sig mot tio sjukdomar, genom barnhälsovården och elevhälsan. Regionerna ska erbjuda vaccinationer kostnadsfritt i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna är frivilliga. Barnhälsovården genomför och ansvarar för att vaccinationerna erbjuds alla barn tills de börjar skolan.

​Vaccinationsregistret

Vaccinationerna ska journalföras och rapporteras till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister.

 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter