Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Elevhälsan. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Alla barn ska få möjlighet till hälsa och utveckling(pdf)

I foldern finns flera intressanta exempel på rutiner och insatser till barn som anhöriga. Tanken är att materialet ska inspirera till delaktighet i att alla barn ska få möjlighet till hälsa, personlig utveckling, utbildning och social delaktighet.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka
Användning av program i plattformen Stöd och behandling

Rapporten är ett resultat av en enkätundersökning enkätundersökning med samtliga landsting och regioner för att undersöka användningen av behandlingsprogram, stödprogram och stöd i plattformen Stöd och behandling.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Att samtala med barn – om sexuella övergrepp och människohandel(pdf)

Alla som i sin profession samtalar med barn kan komma att samtala om sexuella övergrepp och människohandel eller annan exploatering. Därför behöver man ha beredskap och vara förberedd för att hantera frågan när och om den blir aktuell.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn i människohandel

Ett framgångsrikt arbete mot alla former av människohandel kräver en tydlig myndighetsgemensam samordning där de förebyggande, brottsbekämpande och sociala insatserna går hand i hand.

Utgiven av: Jämställdhetsmyndigheten
Barn och unga som begår brott – Handbok för socialtjänsten(pdf)

Handboken Barn och unga som begår brott beskriver de regelverk som är aktuella i socialtjänstens arbete när barn och unga begår brott eller har ett normbrytande beteende. Till handboken hör även ett kunskapsstöd för risk- och skyddsbedömningar.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn och ungas rörelsemönster

Barn och unga sitter, halvligger eller står mer eller mindre stilla under större delen av sin vakna tid. Det visar en undersökning från Folkhälsomyndigheten där skolelever har burit aktivitetsmätare.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Barn som söker hälso- och sjukvård(pdf)

Meddelandeblad som tar upp några av de frågor som kan uppkomma kring barns rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården, som till exempel barns inflytande över vård och behandling, när vårdnadshavares samtycke saknas och information och sekretess.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barnpanelsrapporten

Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation? Bland elever med funktionsnedsättning finns tidigare undersökningar att fler i den här gruppen har psykisk ohälsa och också upplever en större stress i skolarbetet. Barnpanelen genomfördes hösten 2018.

Utgiven av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon

Unga med kriminella eller drogrelaterade problem placeras ofta på institution. Men det finns alternativ. Rapporten redovisar att så kallad behandlingsfamilj kan vara både effektivare och kostnadsbesparande jämfört med institutionsvården.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Den svenska narkotikasituationen

Den narkotikarelaterade dödligheten är fortsatt hög i Sverige. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanfattning av narkotikasituationen i landet. Samtidigt uppger färre skolelever än tidigare att de använt någon form av ny psykoaktiv substans, NPS.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter